Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2458 [vacancyId:protected] => 365 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => Schippers Europe B.V. [title:protected] => Logistic worker [address:protected] => [zipcode:protected] => 5527 AJ [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Hapert [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => 2 [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

We are seeking diligent and motivated Order Pickers to join dynamic team within expansive warehouse. Apply now! 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48 717166857 +31 134582727 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 39 hours per week [salary:protected] => €15,32 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Monday to Friday

There are 2 shifts and the shifts are as follows: 6.00h until 14.00h and 14.00h until 22.00h.

The specific work schedules will be agreed upon with the client, and the same process applies for confirming holiday arrangements. 

 

Transportation 

 
Car or Bike: The mode of transportation (car or bike) will depend on the specific living location assigned to you. If the distance is manageable by bike, you will have the option to use a bike for your commute. However, if the distance is too far to travel by bike, you will be provided with a car. 

Home Country Travel: The costs associated with traveling to and from your home country are the responsibility of the employee.

Please note that the specific transportation arrangements will be discussed and confirmed based on individual circumstances and the assigned living location. 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and a Dutch contract at the company BAM Works B.V. 

 
Your salary will be structured as follows: 
 

 • Basic hour rate is 13,68. Further there is extra shift allowance of 12%, so now the hour rate (included shift allowance) is 15,32 euro gross per hour.
 • Weekly period payments in euros. 
 • Deduction for health insurance: €38,36 per week. 
 • Rent for the living location: €106 per week (with a special discount for workers residing in our location for more than 26 weeks per year). 

 

[demands:protected] =>
 • English is required (B1 or more)
 • No typical skills are needed, but the best if the workers have some experience in logistics
 • Representative workers that can work and communicate in a nice way with the rest of the team
 • Certificate of Good Conduct 

If you do not meet all the qualifications mentioned above, don’t worry. We encourage you to contact us, and together we can explore potential solutions. Our recruitment process is designed to ensure the best possible match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works 

[description:protected] =>

The job is mainly working as order picker, but if the workers are interested, they can grow and develop further in other logistic functions in the company.

The job is inside a big warehouse.

Do you still have doubts? Check what our employees say about working with us: Testimonials 

[companyProfile:protected] =>

Living location: 

The living locations we provide are common residential buildings with space for up to 18 people (1 to max 3 people in one room). All our locations meet the SNF standards. The apartments are equipped with several amenities: 

 • Wi-Fi internet 
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer and a fully equipped kitchen. 
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit) 
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded. 
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike) 
 • The rental cost is €106 per week. If you want to hold on to your room during your weeks spent on holiday, we charge the same amount. If the room is ready to rent during your absence, we will not charge you for the premises during your absence. This means the rooms need to be left cleaned and all your personal belongings are taken with you upon leaving. 

Each employee using our residential locations will receive a bicycle. This will enable you to get to work. It can also be used during your free time. You can use the bike, for instance, to go to the store to do some shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we will provide other means of transport. 

Want to know more? You can find more details in the section Our living locations and Frequently asked questions. 

  

About us  

BAM WORKS is an employment agency that specializes in providing personnel for the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allow us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field, and animal care. Over the years we have expanded our activities. Now, we can also provide employees in the technical sector. 

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717. 

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Orderpicker Schippers (500x500).jpg [vacancyHeroImage:protected] => Order picker Schippers Hero (1920 x 550 px).jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] =>

He will start from Tuesday 16-07 the job and will start in the day shift from 7.30h to teach him the job.

The day shift is paid 13,68 per hour, but after a while (1, 2 or 3 weeks) he will start working in shifts (from 6.00h until 14.00h or from 14.00h until 22.00h).

Then he will get 12% extra for working in shifts and the hour rate will be 15,32.

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-07-12 12:29:10 [responsibilities:protected] => )

Pracownik logistyczny

Aplikuj
Schippers Europe B.V. 2967 widoki Gimna Hapert 39 godzin tygodniowo €15,32 brutto na godzinę Logistyka

Opis stanowiska

Praca polega głównie na kompletacji zamówień, ale jeśli pracownicy są zainteresowani, mogą się dalej rozwijać w innych funkcjach logistycznych w firmie.
Praca odbywa się w dużym magazynie.
Nadal masz wątpliwości? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje 

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V. 
 
Na twoje wynagrodzenie składa się:

 • Podstawowa stawka godzinowa, która wynosi €13,68. Ponadto istnieje dodatkowy dodatek zmianowy w wysokości 12%, więc obecnie stawka godzinowa (w tym dodatek zmianowy) wynosi €15,32 brutto.
 • Wypłaty tygodniowe w euro. 
 • Odliczenie na ubezpieczenie zdrowotne: 38,36 euro tygodniowo. 
 • Czynsz za miejsce zamieszkania: 106 € tygodniowo (ze specjalną zniżką dla pracowników mieszkających w naszej lokalizacji przez ponad 26 tygodni w roku). 

Czas pracy

Praca od poniedziałku do piątku na dwie zmiany: od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00.
Konkretne harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem, tak jak ustalenia dotyczące urlopów. 
 

Transport

 

Samochód lub rower: Środek transportu (samochód lub rower) będzie zależeć od konkretnego miejsca zamieszkania przypisanego do Ciebie. Jeśli odległość jest możliwa do pokonania rowerem, będziesz mieć możliwość korzystania z roweru podczas dojazdów do pracy. Jeśli jednak odległość jest zbyt duża, aby podróżować rowerem, zostanie Ci zapewniony samochód. 
Podróż do kraju pochodzenia: Koszty związane z podróżą do i z kraju pochodzenia leżą po stronie pracownika.
Należy pamiętać, że konkretne ustalenia dotyczące transportu zostaną omówione i potwierdzone w oparciu o indywidualne okoliczności i przydzielone miejsce zamieszkania. 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Wymagany jest język angielski w stopniu dobrym (poziom B1 lub wyższy)
 • Nie są wymagane typowe umiejętności, ale najlepiej, jeśli pracownicy mają doświadczenie w logistyce.
 • Reprezentatywni pracownicy, którzy potrafią pracować i komunikować się w miły sposób z resztą zespołu
 • Zaświadczenie o niekaralności

Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji, nie martw się. Zachęcamy do skontaktowania się z nami i wspólnego przeanalizowania potencjalnych rozwiązań. Nasz proces rekrutacji ma na celu zapewnienie jak najlepszego dopasowania stanowiska do kandydata. Poznaj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM 

Dodatkowe informacje

Lokalizacja mieszkaniowa


Oferowane przez nas lokalizacje mieszkalne to wspólne budynki mieszkalne z miejscem dla maksymalnie 18 osób (od 1 do maksymalnie 3 osób w jednym pokoju). Wszystkie nasze lokalizacje spełniają standardy SNF. Apartamenty są wyposażone w szereg udogodnień: 

 • Internet Wi-Fi 
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka oraz w pełni wyposażona kuchnia. 
 • Naszym pracownikom udostępniamy również rowery (kaucja 50 euro) 
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 euro. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona. 
 • W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut jazdy rowerem) 

Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień. Jeśli chcesz zatrzymać pokój podczas tygodni spędzonych na wakacjach, pobieramy tę samą kwotę. Jeśli pokój jest gotowy do wynajęcia podczas Twojej nieobecności, nie będziemy pobierać opłaty za lokal podczas Twojej nieobecności. Oznacza to, że pokoje należy pozostawić posprzątane, a wszystkie rzeczy osobiste zabrać ze sobą przy wyjeździe. 

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkaniowych otrzyma rower. Umożliwi on dojazd do pracy. Można z niego korzystać także w czasie wolnym. Można nim na przykład pojechać do sklepu na zakupy. Jeśli musisz dojechać do pracy dalej niż 10 km, zapewnimy Ci inny środek transportu. 

Chcesz wiedzieć więcej? Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Nasze lokalizacje mieszkalne i Często zadawane pytania

 

O nas  

 

BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu dla sektora rolniczego. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwalają nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Z biegiem lat rozszerzyliśmy naszą działalność. Obecnie możemy zapewnić również pracowników w sektorze technicznym. 

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717. 

Godziny 39 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €15,32 brutto na godzinę
Miasto Hapert
Pracownik logistyczny

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48 717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie