Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 168 [vacancyId:protected] => 29 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 628 - Hanenberg, Isolation [title:protected] => Isolation worker [address:protected] => [zipcode:protected] => 5140 [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Waalwijk [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => All-year-round [requiredWorkers:protected] => 2 [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Specialists for insulation work are in demand! Do You have an experience? Would you like to start work with your colleague? You are welcome!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Sara Chyla [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => +48 512290911 [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40-50 hours per week [salary:protected] => €14,14 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Working days are normally from 7.00h until 16.00h

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

 

Transportation

Travel from living location to work will be by bus, you possibly need to drive by yourself. 

Travels from and to your home country are for costs of the employee.  In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport. 

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

 • Your salary will be build up from the following amounts:
 • Starting with a basic bruto salary of € 14,14 per hour
 • Upgrades possible depending of motivation to learn more in the company to become independent.
 • Weekly period payment in euro’s.
 • Deduction for health insurance: €35,56 per week.
 • Rent of living location: € 106 euro per week (there is special discunt when worker is living on our location for more than 26 weeks a year)

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,33 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends of your salary level and private circumstances. Further, we are using collective services that contains: calamity coverage, legal liability insurance and accident insurance for €2,80 per week (included in the price above).

[demands:protected] =>
 • Basic knowledge of construction work or isolation
 • VCA (certificate for safety, health and environment). If you don’t have it, we will arrange training and exam
 • You are able to work independently but also in a team,
 • You are flexible and motivated
 • Driving license B is preferred
 • Certificate of Good Conduct
 • English or German language or motivation to learn Dutch

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Specialists for insulation work are in demand! Do You have an experience? Would you like to start work with your colleague? You are welcome!

 

Fittings (fire) isolation materials onto walls, floors, pipes and machinery at different locations. You are working in a team at a public building location to take care of the isolation requirements. Workers are planned at projects across hole the Netherlands.

 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location:

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with space for up to 18 people (1 to 3 people in one room), meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of  €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us 

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717.

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => isolatie medewerker vacancies (500 x 500 px).jpg [vacancyHeroImage:protected] => isolatie medewerker header.jpg [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] => [extraInformation:protected] => [lat:protected] => 51.6878954 [lng:protected] => 5.0574822 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-04-11 12:12:30 [responsibilities:protected] => )

Monter izolacji

Aplikuj
628 - Hanenberg, Isolation 35396 widoki Gmina Dongen 40-50 godzin tygodniowo €14,14 brutto/godzina NL umowa Budownictwo

Opis stanowiska

Specjaliści od izolacji są poszukiwani! Masz doświadczenie? Chcesz rozpocząć pracę z kolegą? Zapraszamy!

Montaż materiałów izolacyjnych (przeciwpożarowych) na ścianach, podłogach, rurach i maszynach w różnych lokalizacjach. Pracujesz w zespole w budynku publicznym, aby zadbać o wymagania dotyczące izolacji. Pracownicy są planowani na projektach w całej Holandii.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Począwszy od podstawowego wynagrodzenia bruto 14,14 € za godzinę
 • Możliwe podwyżki w zależności od motywacji do dalszej nauki w firmie, aby stać się niezależnym.
 • Cotygodniowa wypłata w euro.
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,33 euro tygodniowo.
 • Czynsz za miejsce zamieszkania: 106 euro tygodniowo (istnieje specjalna zniżka, gdy pracownik mieszka w naszej lokalizacji przez ponad 26 tygodni w roku).

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 35,33 € tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej. Ponadto korzystamy z usług zbiorowych, które obejmują: ubezpieczenie od klęsk żywiołowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za 2,80 € tygodniowo (wliczone w powyższą cenę).

 

Czas pracy

Dni robocze trwają zwykle od 7:00 do 16:00.

Harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń urlopów.

 

Transport

Podróż z miejsca zamieszkania do pracy będzie odbywać się autobusem, ewentualnie będziesz musiał prowadzić samochód samodzielnie. 

Koszty podróży z i do kraju ojczystego ponosi pracownik.  W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Podstawowa wiedza z zakresu prac izolacyjnych 
 • VCA (zaświadczenie o odbyciu szkolenia zbliżonego do polskiego BHP), możemy pomóc w zorganizowaniu takiego kursu i egzaminu (nauka w języku polskim)
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętnośc prazy w zespole oraz indywidualnie
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (tzw. niekaralność)

Nie spełniasz wszystkich powyższych wymagań? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie.

Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Lokacje mieszkaniowe

Oferowane przez naszego klienta lokale mieszkaniowe to zwykłe budynki mieszkalne, spełniające standardy SNF. Lokale mieszkaniowe wyposażone są w szereg udogodnień:

 • WiFi internet,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia
 • Udostępniamy naszym pracownikom również rowery (€50 depozytu)
 • Za udostępnienie kluczy do lokalu mieszkalnego pobierany jest depozyt w wysokości €50. Po oddaniu kluczy, kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (rowerem około 10 minut)

Koszt wynajmu wynosi €106 za tydzień, również w przypadku tygodni spędzonych na urlopie, jeśli chcesz zachować swoje łóżko. Jeżeli pokój zostanie posprzątany i wszystkie rzeczy osobiste zostaną zabrane, nie obciążymy cię kosztami lokalu podczas twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokacji mieszkaniowych otrzymuje do swojej dyspozycji rower  w celu umożliwienia mu dotarcia do pracy. Może on być  wykorzystywany również w czasie wolnym, na przykład żeby dojechać do sklepu na zakupy. W przypadku konieczności dojazdu do pracy dalej niż 10 km zapewniamy inny środek transportu.

O Nas

BAM WORKS jest Agencją Pracy tymczasowej, specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dopasowanie do aktualnego rynku pracy, pozwala na działalność w takich gałęziach rolnictwa jak: wykonywanie pracy w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Poszerzając swoja działalność, dostarczamy pracowników także w sektorze technicznym.

Nr wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia: 24717.

Godziny 40-50 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €14,14 brutto/godzina
Miasto Waalwijk
Monter izolacji

Informacje kontaktowe

Sara Chyla
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie