Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 670 [vacancyId:protected] => 95 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => 647 - Janssen Group, recycling [title:protected] => Sorter of recycling materials [address:protected] => Sleperweg 16 [zipcode:protected] => 6222 NK [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => Maastricht [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 158 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => 3 [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Are you looking for a steady job, that offers work all year round? We are looking for someone who wants a job in waste management.

 

 

 

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +31134582727; +48717166857 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => 40-45 hours per week [salary:protected] => €13,27 gross per hour [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => week [worktime:protected] =>

Normal working days will be from 07:00h until 16:00h.

Work schedules will be agreed with the client, this is the same for confirmations for holidays.

 

Transportation

Transport to work will be by bike, because working location is close to living-location.

Travels from and to your home country are for costs of the employee. In case of flights to Eindhoven airport, we can arrange transport to and from the airport.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and Dutch contract at the company BAM Works B.V.

Your salary will be built up from the following amounts:

 • Starting with a basic gross salary of € 13,27 per hour.
 • Weekly payment in euro’s
 • Deduction for health insurance: € 35,33 per week
 • Rent of living location: € 106 euro per week

You are obligated to have Dutch health insurance, we can arrange this for you for a competitive price of € 35,33 per week. A refund for a part of these costs can be requested at Dutch government by applying for so called ‘Zorgtoeslag’, the refund depends on your salary level and private circumstances. 

[demands:protected] =>
 • Experience is not required but motivation to learn.
 • You are able to work  in a team
 • You are flexible and motivated.
 • Certificate of Good conduct

Don't meet all of the above qualifications? Do not worry! Contact us, together we will find a solution.

Our recruitment process is thought out to find the best match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works

[description:protected] =>

Are you looking for a steady job, that offers work all year round? We are looking for someone who wants a job in waste management. With a team of hard working collegues you will be recycling waste from the demolition of buildings at a production line. Depending on the site/building being demolished, the waste materials can be different. Therefore they have to be sorted by type. The work can be monotomous, but with this work you are making the earth a better place to live in with each day you work. 

Still hesitating? Check what our employees say about working with us: Testimonials

[companyProfile:protected] =>

Living location

The living locations which we offer are ordinary residential buildings with single rooms, meeting SNF standards. The apartments are equipped with a number of amenities:

 • Wifi internet,
 • Comprehensive social facilities: toilets, showers, washing machine + dryer, equipped kitchen
 • We also provide our employees with bicycles (50 euro deposit)
 • A deposit of €50 is charged for providing the keys to the apartment. After returning the keys, this amount will be refunded.
 • There is a supermarket in the area (about 10 minutes by bike)
 • The rental cost is €106 per week, also for weeks spent on holiday if you want to keep your bed. If the room is cleaned and all personal belongings are taken, we will not charge you for the premises during your absence.

Each employee using our residential locations receives a bicycle at their disposal to enable them to get to work. It can also be used in free time, for example to get to the store for shopping. If you need to travel more than 10 km to work, we provide another means of transport.

More details You can find in section Our living locations and Frequently asked questions.

 

About us

BAM WORKS is an employment agency specializing in providing personnel to work in the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allows us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field and animal care. Expanding our activities, we also provide employees in the technical sector.

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => Recycling (500 x 500 px).png [vacancyHeroImage:protected] => Recycling header 1920x550.png [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => https://youtu.be/cE9vZzmAZYI [internalInformation:protected] =>

the living location is Stein, Kruisstraat 1

We will always let the workers arrive for 1 day in BZM in the back and do then introduction the same day still or the day after. After that we will move them to Stein.

The shoes they receive from us, but further no special clothes are needed.

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 50.8778839 [lng:protected] => 5.7219055 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-04-30 15:25:49 [responsibilities:protected] =>

Sorting materials on a conveyor belt.

If You are a person who can do simple monotonous work longer and likes to work in a team, then this job is for You.

)

Praca na sortowni surowców wtórnych

Aplikuj
647 - Janssen Group, recycling 7115 widoki Gmina Maastricht 40-45 godzin tygodniowo €13,27 brutto/godzina NL umowa Budownictwo

Opis stanowiska

Szukasz stałego zatrudnienia, które oferuje pracę przez cały rok? Szukamy kogoś, kto chce pracować w sortowni odpadów budowlanych. Wraz z zespołem ciężko pracujących kolegów będziesz zajmować się recyklingiem odpadów z rozbiórki budynków na linii produkcyjnej. W zależności od miejsca/budynku przeznaczonego do rozbiórki, materiały odpadowe mogą być różne. Dlatego należy je sortować według rodzaju. Praca może być monotonna, ale dzięki niej każdego dnia sprawiasz, że ziemia staje się lepszym miejscem do życia.

Wciąż się wahasz? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o współpracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i holenderską umową w firmie BAM Works B.V.

Twoje wynagrodzenie będzie składało się z następujących kwot:

 • Począwszy od podstawowego wynagrodzenia brutto w wysokości 13,27 euro za godzinę.
 • Tygodniowa wypłata w euro
 • Potrącenie na ubezpieczenie zdrowotne: 35,33 euro tygodniowo
 • Czynsz za mieszkanie: 106 euro tygodniowo

Jesteś zobowiązany do posiadania holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy to dla Ciebie zorganizować w konkurencyjnej cenie 35,33 € tygodniowo. O zwrot części tych kosztów można ubiegać się w holenderskim rządzie, składając wniosek o tak zwany "Zorgtoeslag", zwrot zależy od poziomu wynagrodzenia i sytuacji prywatnej.

Obowiązki

Sortowanie materiałów na przenośniku taśmowym.

Jeśli jesteś osobą, która potrafi dłużej wykonywać proste, powtarzalne prace i lubi pracować w zespole, to ta praca jest dla Ciebie.

Czas pracy

Praca w dni robocze od 07:00 do 16:00.

Harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem, to samo dotyczy potwierdzeń dni wolnych w święta.

 

Transport


Transport do pracy będzie odbywał się rowerem, ponieważ miejsce pracy znajduje się blisko miejsca zamieszkania.

Podróż z i do kraju ojczystego odbywa się na koszt pracownika. W przypadku lotów na lotnisko w Eindhoven możemy zorganizować transport z i na lotnisko.

Czego oczekujemy od Ciebie?

 • Doświadczenie nie jest wymagane, ale motywacja do nauki.
 • Potrafisz pracować w zespole
 • Jesteś elastyczny i zmotywowany.
 • Zaświadczenie o niekaralności

Nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji? Nie martw się! Skontaktuj się z nami, razem znajdziemy rozwiązanie.

Nasz proces rekrutacji jest przemyślany tak, aby jak najlepiej dopasować stanowisko do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Lokalizacje mieszkalne, które oferujemy, to zwykłe budynki mieszkalne z pojedynczymi pokojami, spełniające standardy SNF. Apartamenty wyposażone są w szereg udogodnień:

 • Internet Wifi,
 • Kompleksowe zaplecze socjalne: toalety, prysznice, pralka + suszarka, wyposażona kuchnia.
 • Naszym pracownikom zapewniamy również rowery (kaucja 50 euro).
 • Za przekazanie kluczy do apartamentu pobierany jest depozyt w wysokości 50 €. Po zwróceniu kluczy kwota ta zostanie zwrócona.
 • W okolicy znajduje się supermarket (około 10 minut jazdy rowerem).
 • Koszt wynajmu wynosi 106 € za tydzień, również za tygodnie spędzone na wakacjach, jeśli chcesz zatrzymać swoje łóżko. Jeśli pokój zostanie posprzątany, a wszystkie rzeczy osobiste zabrane, nie będziemy pobierać opłat za lokal podczas Twojej nieobecności.

Każdy pracownik korzystający z naszych lokalizacji mieszkalnych otrzymuje do dyspozycji rower, który umożliwia mu dojazd do pracy. Można z niego korzystać również w czasie wolnym, na przykład w celu dotarcia do sklepu na zakupy. Jeśli do pracy trzeba dojechać dalej niż 10 km, zapewniamy inny środek transportu.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcjach Nasze lokalizacje i Często zadawane pytania.

 

O nas


BAM WORKS jest agencją zatrudnienia specjalizującą się w dostarczaniu personelu do pracy w sektorze rolniczym. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwala nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Rozszerzając naszą działalność, zapewniamy również pracowników w sektorze technicznym.

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717

Godziny 40-45 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie €13,27 brutto/godzina
Miasto Maastricht
Praca na sortowni surowców wtórnych

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48717166857

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie