Ats_Model_VacancyTranslation Object ( [translationId:protected] => 2380 [vacancyId:protected] => 352 [localeId:protected] => 7 [vacancyCode:protected] => eastjob.de 03 [title:protected] => Plumber [address:protected] => [zipcode:protected] => [zipcodeOrg:protected] => [city:protected] => [cityRangeMap:protected] => [countryId:protected] => 85 [country:protected] => [functionId:protected] => [functionName:protected] => [functionNameXml:protected] => [cao:protected] => [employmentPeriod:protected] => [requiredWorkers:protected] => [tariffFactor:protected] => [functionDescription:protected] => [shortDescription:protected] =>

Are you a skilled Plumber seeking a new and rewarding career opportunity? Do you have a passion for solving complex plumbing challenges and ensuring the efficient operation of water and drainage systems? If so, we have an exciting vacancy for you!

[contactId:protected] => [contactName:protected] => Olena Burziak [contactEmail:protected] => recruitment@bamworks.eu [contactPhone:protected] => +48 717166857; +48 512290911 [contactPhoneAlt:protected] => [contactImage:protected] => [hours:protected] => [salary:protected] => €13-15 net per hour  [salaryMinimum:protected] => [salaryMaximum:protected] => [salaryType:protected] => month [worktime:protected] =>

Work 8 h per day, 5 days a week and 25 days of holiday in the first year of job. 

The specific work schedules will be agreed upon with the client, and the same process applies for confirming holiday arrangements. 

 

Transportation

Transport to work to Germany and in Germany is a cost of emploee. The candidate needs to be able to go to work by using private car. Accommodation up to 15 km from work.

[offers:protected] =>

Employment with stable work and a German contract directly with our client.

 Your salary will be structured as follows: 

 • A starting basic salary of €13 per hour after tax. 
 • Monthly period payments in euros. 
 • German health insurence at DAK, AOK or IKK Classic with no additioanl deduction. 
 • Accomodation for free.

Basic monthly salary is 2500€ netto.

[demands:protected] =>

We have certain expectations from potential candidates, which include:

 • Experience as a plumber for at least one year in DE/AT/CHF
 • Basic German language 
 • Private car is required for a one team
 • You can work independently as well as as part of a team, you are flexible and motivated. 
 • Certificate of Good Conduct 

If you do not meet all the qualifications mentioned above, don’t worry. We encourage you to contact us, and together we can explore potential solutions. Our recruitment process is designed to ensure the best possible match between the position and the candidate. Discover our process step-by-step: How BAM Works 

[description:protected] =>

Are you a skilled Plumber seeking a new and rewarding career opportunity? Do you have a passion for solving complex plumbing challenges and ensuring the efficient operation of water and drainage systems? If so, we have an exciting vacancy for you!

 

Currently, we're in pursuit of a skilled plumber. In this role, you'll undertake the installation, maintenance, and repair of plumbing systems across residential, commercial, and industrial sites. 

Your duties will encompass the installation, upkeep, and repair of pipes, fixtures, and appliances involved in water supply, as well as the installation of sanitary equipment and other plumbing-related tasks.

 

Do you still have doubts? Check what our employees say about working with us: Testimonials 

[companyProfile:protected] =>

Living location

Single room with wifi and access to kitchen located up to 15 km to working location (free of charge).

 

About us  

BAM WORKS is an employment agency that specializes in providing personnel for the agricultural sector. Our flexibility and adaptation to the current labor market allow us to operate in such branches of agriculture as: work in greenhouses and gardens, work in the field, and animal care. Over the years we have expanded our activities. Now, we can also provide employees in the technical sector. 

Entry number in the Register of Employment Agencies: 24717. 

[socialTitle:protected] => [socialDescription:protected] => [socialImage:protected] => [vacancyImage:protected] => _Plumber DE (500 x 500 px).png [vacancyHeroImage:protected] => Copy of Electrician DE hero 1920x550.png [vacancyFile:protected] => [vacancyVideo:protected] => [internalInformation:protected] =>

Monthly payment, advance payments are also possible

The rate is fixed, i.e. €14 or €15 net, it does not matter whether the hours are regular or overtime

Contract for an indefinite period, notice period in accordance with the Labor Code:

Up to 1 month – 1 day lay off

After 1-3 months – 1 week

After 3 months  - 3 weeks

After 6 months – 4 weeks

The candidate needs to take own safety shoes and working clothes, after a month he can buy it for himself, give the invoice and they will refund the money

The employee is signing the electronic contract + the original is sent to the accommodation address

They will organize the DE tax number,

it doesn't matter if bank account is in EU/PL/BG etc, The only problem can be the deduction because of transfer in EU

[extraInformation:protected] => [lat:protected] => 39.9613759 [lng:protected] => -105.5108312 [active:protected] => 1 [properties:protected] => [dsModifyDate:protected] => 2024-05-13 11:39:25 [responsibilities:protected] =>
 • Install pipes and tubes
 • Test facilities for leaks
 • Cutting and joining pipes and fittings
 • Designing water and heating systems
 • Reading and interpreting blueprints
 • Assemble fittings and valves
)

Hydraulik

Aplikuj
eastjob.de 03 775 widoki €13-15 netto na godzinę  DE umowa Mechanika i konsweracja

Opis stanowiska

Czy jesteś wykwalifikowanym hydraulikiem poszukującym nowej i satysfakcjonującej możliwości kariery? Czy masz pasję do rozwiązywania złożonych wyzwań hydraulicznych i zapewniania wydajnego działania systemów wodnych i odwadniających? Jeśli tak, mamy dla Ciebie ekscytujący wakat!

Obecnie poszukujemy wykwalifikowanego hydraulika. Na tym stanowisku będziesz zajmować się instalacją, konserwacją i naprawą systemów wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. 

Twoje obowiązki będą obejmować instalację, konserwację i naprawę rur, armatury i urządzeń związanych z zaopatrzeniem w wodę, a także instalację urządzeń sanitarnych i inne zadania związane z hydrauliką.

 

Nadal masz wątpliwości? Sprawdź, co nasi pracownicy mówią o pracy z nami: Referencje

Co oferujemy

Zatrudnienie ze stabilną pracą i niemiecką umową bezpośrednio z naszym klientem.

 
Twoje wynagrodzenie będzie wyglądać następująco: 

 • Początkowe wynagrodzenie podstawowe w wysokości 13 euro netto za godzinę.
 • Wypłaty miesięczne w euro. 
 • W razie potrzeby możliwe są zaliczki
 • Niemieckie ubezpieczenie zdrowotne w DAK, AOK lub IKK Classic bez dodatkowych potrąceń. 
 • Zakwaterowanie za darmo.

Podstawowe miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 € netto.

Obowiązki

 • Instalacja rur i przewodów
 • Testowanie urządzeń pod kątem wycieków
 • Cięcie i łączenie rur i kształtek
 • Projektowanie systemów wodnych i grzewczych
 • Czytanie i interpretowanie planów
 • Montaż armatury i zaworów

Czas pracy

Praca przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i 25 dni urlopu w pierwszym roku pracy. 

Na weekendy możesz wracać do domu jesli wolisz.

Konkretne harmonogramy pracy zostaną uzgodnione z klientem i ten sam proces ma zastosowanie do potwierdzania ustaleń dotyczących wakacji. 

 

Transport


Transport do pracy do Niemiec i w Niemczech jest kosztem zatrudnienia. Kandydat musi być w stanie dojechać do pracy prywatnym samochodem. Zakwaterowanie do 15 km od miejsca pracy.

Czego oczekujemy od Ciebie?

Mamy pewne oczekiwania wobec potencjalnych kandydatów, które obejmują:

 • Doświadczenie na stanowisku hudraulika minimum rok
 • Podstawowa znajomość języka niemieckiego 
 • Wymagany jest prywatny samochód (na zespół)
 • Potrafisz pracować samodzielnie, jak również w zespole, jesteś elastyczny i zmotywowany. 
 • Zaświadczenie o niekaralności

Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych kwalifikacji, nie martw się. Zachęcamy do skontaktowania się z nami i wspólnego przeanalizowania potencjalnych rozwiązań. Nasz proces rekrutacji ma na celu zapewnienie jak najlepszego dopasowania stanowiska do kandydata. Odkryj nasz proces krok po kroku: Jak działa BAM 

Dodatkowe informacje

Miejsce zamieszkania


Pokój jednoosobowy z wifi i dostępem do kuchni położony do 15 km od miejsca pracy (bezpłatnie).


O nas  


BAM WORKS to agencja pracy specjalizująca się w dostarczaniu personelu dla sektora rolniczego. Nasza elastyczność i dostosowanie do aktualnego rynku pracy pozwalają nam działać w takich gałęziach rolnictwa jak: praca w szklarniach i ogrodach, praca w polu oraz opieka nad zwierzętami. Z biegiem lat rozszerzyliśmy naszą działalność. Obecnie możemy zapewnić również pracowników w sektorze technicznym. 

Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: 24717. 

Wynagrodzenie €13-15 netto na godzinę 
Hydraulik

Informacje kontaktowe

Izabela Berezicka
+48 717166857; +48 512290911

Złóż wniosek teraz!

Pola poniżej oznaczone „!” są wymagane.

Dane osobowe
Dane adresowe
Dane kontaktowe
Znajomość języków obcych
Informacje o CV

Twoje CV (limit przesyłania: 2 MB)

Dodaj
Umotywowanie